تلفن :۰۲۶۴۴۵۲۳۸۸۲

فکس : ۰۲۶۴۴۵۲۳۸۸۳

مدیریت فروش : ۰۹۱۲۷۶۵۵۹۵۲ آقای سرمدی